TRÁI CÂY TƯƠI

DÂU TÂY

192.700 đ

 

VIỆT QUẤT

146.700 đ

 

CHERRY MỸ (G)

198.000 đ

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

88.400 đ

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

58.750 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

BƠ BOOTH 7 500G

62.400 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

121.800 đ

 

TÁO ENVY SIZE 24

154.850 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

44.800 đ

 

CHUỐI HỮU CƠ LABA

72.700 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

54.300 đ