THỊT TƯƠI

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

439.750₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

214.350₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 300G

123.375₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

105.000₫

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

80.800₫

 

CÁNH GÀ 3F 500G

56.000₫

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

112.000₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫

 

ĐÙI GÀ GÓC TƯ 3F 500G

39.500₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

81.200₫

 

MÁ ĐÙI GÀ 3F 500G

32.500₫