THỊT TƯƠI

THỊT THĂN BÒ VIỀN MỠ RIVER (AUS CH BEEF) 250G

207.575₫

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (AUS CH BEEF) 300G

312.360₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ MỸ ANGUS 250G

389.875₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC HOMESTEAD 300G

149.850₫

 

THĂN NỘI BÒ RIVER. (AUS CH BEEF) 250G

366.250₫

 

THĂN NGOẠI BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

259.770₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

THỊT NẠC LƯNG HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

215.970₫

 

ỨC GÀ LB (BROILER - 202) 500G

41.950₫

 

THĂN NỘI BÒ ÚC BLACK ANGUS 300G

428.850₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

404.970₫

 

NẠC ĐÙI HEO FEDDY 300G

69.900₫

 

ĐÙI GÀ GÓC TƯ 3F 500G

39.500₫

 

THỊT THĂN NỘI HOMESTEAD (BÒ ÚC) 300G

247.650₫

 

MÁ ĐÙI GÀ 3F 500G

32.500₫

 

PHI LÊ THĂN NỘI HEO FEDDY 300G

85.500₫