THỊT ĐÔNG LẠNH

THỊT BÒ CEBON XAY 300G

103.900₫

 

GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

432.000₫

 

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

42.450₫

 

ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH JEAN LARNAUDIE FRO

331.880₫

 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

771.000₫

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

69.100₫

 

THỊT VAI CỪU ĐÔNG LẠNH CÓ XƯƠNG CFF 1KG

635.000₫

 

THỊT ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE 200G

179.500₫

 

THỊT BẮP CHÂN BÒ KOBE

106.125₫

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

149.950₫

 

SƯỜN CẮT KIỂU PHÁP TEXAS

221.900₫

 

THỊT BÒ KOBE XAY VỤN

109.975₫

 

VAI NÁCH BÒ KOBE

99.950₫

 

NẠM BÒ KOBE

182.450₫

 

THỊT LÕI VAI TRÊN BÒ KOBE

167.125₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

138.400₫