Rau Gia Vị

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

10.575 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

27.850 đ

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

7.620 đ

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

21.250 đ

 

HÀNH LÁ HỮU CƠ

3.522 đ

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.390 đ

 

XẠ HƯƠNG

13.020 đ

 

LÁ XÔ THƠM

8.100 đ

 

RAU HÚNG LỦI

8.370 đ

 

QUẾ TÂY XANH DLG

5.728 đ

 

QUẾ TÂY

23.575 đ

 

CẦN TÂY

19.650 đ