RAU ĂN LÁ  :  Rau Gia Vị

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.390 đ

 

XẠ HƯƠNG

13.020 đ

 

LÁ XÔ THƠM

8.100 đ

 

RAU HÚNG LỦI

8.370 đ

 

QUẾ TÂY XANH DLG

5.728 đ

 

HÚNG QUẾ TÂY

21.000 đ

 

QUẾ TÂY

21.000 đ

 

CẦN TÂY

13.100 đ

 

RAU NGÒ TÂY XOẮN J-CURLY

21.000 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO DLG    

14.925 đ

 

HƯƠNG THẢO

12.660 đ

 

RAU NGẢI DẤM

5.970 đ