Bắp Cải

CẢI THẢO NICO YASAI

74.900 đ

 

BẮP CẢI TRÒN NICO

43.500 đ

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

38.700 đ

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

19.680 đ

 

BẮP CẢI TÍM

39.700 đ

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

53.850 đ

 

CẢI THẢO

11.175 đ