RAU ĂN LÁ

XÀ LÁCH FRILL LET

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

11.520 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.600 đ

 

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

27.740 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

10.575 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ

19.680 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

27.850 đ

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

46.850 đ

 

XÀ LÁCH REX

13.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ