TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

VIỆT QUẤT TƯƠI ĐÔNG LẠNH FIRESTONE 1KG

395.900₫

 

HẠT DẺ ĐÔNG LẠNH BOIRON 200G

149.900₫

 

HỖN HỢP BERRIES MÀU ĐỎ ĐÔNG LẠNH IQF PONTHIER 1KG

429.000₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

429.000₫

 

SẦU RIÊNG ĐÔNG LẠNH MUSANG KING MALAYSIA 400GR

598.000₫

 

DÂU TÂY ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

449.500₫

 

HỒNG SẤY NGUYÊN TRÁI ĐÔNG LẠNH HÀN QUỐC 450GR

299.900₫

 

PHÚC BỒN TỬ ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

535.500₫

 

VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

545.500₫

 

QUẢ ANH ĐÀO PONTHIER ĐÔNG LẠNH IQF 1KG

459.000₫

 

QUẢ LÝ IQF PONTHIER 1KG

449.000₫

 

HỖN HỢP RAU QUẢ ĐÔNG LẠNH IQF UNIQBERRY 500G

226.800₫

 

ĐẠI HOÀNG ĐÔNG LẠNH PONTHIER

319.000₫

 

CHUỐI ĐÔNG LẠNH

17.700₫