TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

XOÀI ĐÔNG LẠNH

42.000₫

 

BƠ ĐÔNG LẠNH

74.910₫

 

DƯA LƯỚI ĐÔNG LẠNH

43.500₫

 

VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

459.600₫

 

PHÚC BỒN TỬ ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

513.200₫

 

NAM VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

505.200₫

 

DÂU ĐÔNG LẠNH

45.000₫

 

ANH ĐÀO NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

499.500₫

 

DÂU NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

449.600₫

 

PHÚC BỒN TỬ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

519.300₫

 

ĐẠI HOÀNG ĐÔNG LẠNH PONTHIER

355.700₫

 

HỖN HỢP QUẢ ĐỎ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

518.300₫

 

DÂU TÂY ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

418.000₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

440.600₫

 

MƠ ĐÔNG LẠNH IQF  PONTHIER 1KG

459.600₫

 

MƠ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

459.800₫