RAU CỦ SẤY KHÔ

DRIED VEGETABLE CHILI DJ&A 90G

99.500₫

 

RAU CỦ SẤY GIÒN VỊ TRUYỀN THỐNG DJ&A 90G

99.500₫

 

KHOAI TÂY SẤY GIÒN TRUYỀN THỐNG DJ&A 100G

99.500₫

 

CHANH KHÔNG HẠT LÁT HỮU CƠ 20G

90.000₫

 

MĂNG SẤY KHÔ HỮU CƠ 250G

165.900₫

 

NẤM PORCINI MUSHROOM CO 40G

219.500₫

 

NẤM RỪNG HỖN HỢP MUSHROOM CO 30G

125.500₫

 

NẤM BỤNG DÊ KHÔ MUSHROOM CO 25G

619.900₫

 

NẤM KHÔ HỮU CƠ XÀO SATE 80G

108.000₫

 

MĂNG KHÔ TÂY BẮC 200G

73.900₫

 

NẤM KHÔ MATSUTAKE 50G

160.800₫

 

NẤM HƯƠNG KHÔ 100G

125.000₫

 

NẤM KHÔ SHIITAKE QUICKO 30G

290.000₫

 

NẤM KHÔ SHIITAKE KAORICHAN 50G

279.900₫

 

MĂNG LƯỠI LỢN 300G

89.940₫