Rau Cải

CẢI KALE XOĂN 300G

41.850₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.000₫

 

CẢI XOĂN KALE 250G

27.375₫

 

CẢI NGỌT HỮU CƠ 250G

24.875₫

 

RAU BÓ XÔI 300g

37.770₫

 

CẢI NGỒNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

31.400₫

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

42.500₫

 

CẢI XOĂN KALE RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

53.750₫

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

39.500₫

 

CẢI XANH HỮU CƠ 250G

31.475₫

 

CẢI XANH 300G

39.570₫

 

CẢI NGỒNG 300G

37.200₫

 

CẢI XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

CẢI THÌA 300G

29.850₫

 

CẢI NHẬT 300G

34.350₫

 

CẢI NGỌT 300G

37.200₫