Herbs Bulb

FENNEL

67.500₫

 

GALANGAL ECOVEG

9.690₫

 

LEEK

13.380₫

 

LEMONGRASS

52.500₫

 

LY SON GARLIC

27.550₫

 

LY SON SHALLOT

29.000₫

 

ONION

27.500₫

 

ORGANIC GARLIC (G)

68.990₫

 

QUANG NGAI CHIVES

36.900₫

 

QUANG NGAI GINGER (G)

13.550₫

 

RED BIG ONION

71.980₫

 

TURMERIC

3.968₫