Herbs Bulb

FENNEL

44.640₫

 

GALANGAL ECOVEG

8.350₫

 

LEEK

13.380₫

 

LEMONGRASS

52.500₫

 

LY SON GARLIC

17.350₫

 

LY SON SHALLOT

24.500₫

 

ONION

24.900₫

 

ORGANIC GARLIC (G)

68.990₫

 

QUANG NGAI CHIVES

33.960₫

 

QUANG NGAI GINGER (G)

10.490₫

 

RED BIG ONION

35.990₫

 

TURMERIC

3.968₫