Bông Cải

BÔNG CẢI SAN HÔ

155.000₫

 

BÔNG CẢI XANH

47.500₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG VINECO

49.750₫

 

BÔNG CẢI XANH HỮU CƠ 500G

120.000₫

 

BÔNG CẢI XANH MINI A.F 250G

123.750₫

 

BÔNG CẢI TÍM A.F

139.250₫

 

BÔNG CẢI CAM A.F

139.250₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG ÚC 500G

140.000₫

 

BÔNG CẢI XANH ÚC

159.500₫

 

BÔNG CẢI XANH VIFARM

47.750₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG VF

50.709₫

 

BÔNG CẢI XANH MINI

36.250₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.800₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG

54.500₫