THỦY HẢI SẢN TƯƠI   :  Cá Phi Lê

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

163.120 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT

182.600 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT

110.000 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT

112.800 đ

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000 đ

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ

 

TROPICAL SOLE FILLET

150.000 đ

 

CÁ HỒNG

358.700 đ

 

PHI LÊ CÁ TRA (ĐÔNG LẠNH)

91.600 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

135.600 đ