THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

148.500 đ

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

175.600 đ

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

259.700 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG CÒN DA 600G

358.700 đ

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

175.000 đ

 

PHI LÊ CÁ TRA (ĐÔNG LẠNH)

91.600 đ

 

SÒ ĐIỆP MỘT MẢNH THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

65.000 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

174.800 đ

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

149.700 đ

 

ỐC BULOT

146.910 đ

 

PHI LÊ CÁ BƠN ICELAND (G)

197.910 đ