THỦY HẢI SẢN

SÒ ĐIỆP MỘT MẢNH THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

65.000 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

135.600 đ

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX

186.000 đ

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000 đ

 

CÁ THÁT LÁT

156.000 đ

 

CÁ AYU

140.000 đ

 

CÁ THU ĐAO (ĐÔNG LẠNH)

71.340 đ

 

CÁ TRỨNG SHISHAMO (ĐÔNG LẠNH)

137.700 đ

 

CÁ TRỨNG SHISHAMO

137.700 đ

 

TÔM BẮC CỰC(ĐÔNG LẠNH)

136.500 đ

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU

214.900 đ

 

NGHÊU SẠCH LENGER

38.500 đ