THỊT & TRỨNG   :  THỊT TƯƠI

TIM HEO TEAPO            

353.400 đ

 

CHÂN GIÒ HEO TEAPO        

141.360 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT TEAPO

88.350 đ

 

ĐÙI GÀ GTT

123.700 đ

 

CHÂN GÀ GTT

77.600 đ

 

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

46.000 đ

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

48.380 đ

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

43.000 đ

 

GÀ NỬA CON LEBOUCHER

63.000 đ

 

GÀ NGUYÊN CON

61.980 đ

 

VỊT PHI LÊ CEBON

514.860 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

19.700 đ