THỊT TƯƠI

CÁNH GÀ LEBOUCHER

96.760 đ

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

43.045 đ

 

GÀ NỬA CON LB

69.900 đ

 

GÀ NGUYÊN CON

69.900 đ

 

ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

514.860 đ