THỊT TƯƠI

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

81.000 đ

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

76.875 đ

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

142.400 đ

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

84.900 đ

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

75.300 đ

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

110.000 đ

 

SƯỜN HEO TEAPO          

141.360 đ

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

47.850 đ

 

ỨC GÀ TA GTT 300G

197.880 đ

 

GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

217.600 đ