Thịt Gà

ỨC GÀ GTT

197.880 đ

 

GÀ NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

GÀ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

217.600 đ

 

ĐÙI GÀ GTT

123.700 đ

 

CHÂN GÀ GTT

77.600 đ

 

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

46.000 đ

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

96.760 đ

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

86.090 đ

 

GÀ NỬA CON LEBOUCHER

63.000 đ

 

GÀ NGUYÊN CON

61.980 đ

 

VỊT PHI LÊ CEBON

514.860 đ