Thịt Gà, Vịt

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

386.049 đ

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

47.850 đ

 

GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

217.600 đ

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

48.500 đ

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450 đ

 

GÀ NỬA CON LB

62.500 đ

 

GÀ NGUYÊN CON

59.800 đ

 

ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

514.860 đ