THỊT TƯƠI

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

200.550 đ

 

CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

32.940 đ

 

DẺ SƯỜN BÒ KOBE

443.600 đ

 

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

265.770 đ

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

386.049 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

414.960 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

244.950 đ

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

527.700 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 300G

148.050 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

159.450 đ