THỊT ĐÔNG LẠNH

THỊT NAI PHI LÊ KHÔNG XƯƠNG ĐÔNG LẠNH ROYAL

2.307.400 đ

 

ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE

179.500 đ

 

ĐUÔI BÒ CEBON

139.500 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON

149.000 đ

 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

771.000 đ

 

THỊT THĂN CỪU ĐÔNG LẠNH

449.800 đ

 

SƯỜN CỪU LANZ FINEST

528.000 đ

 

THỊT SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH

599.790 đ