Pate

PATÊ GAN NGỖNG NGUYÊN MIẾNG LARNAUDIE 120G

619.700 đ

 

PATE THỊT VÀ NẤM RỪNG XAY FORESTIÈRE AUX BOLET

99.700 đ

 

PATÊ LUNCHEO MEAT JEAN FLOC'H 400G

67.900 đ

 

GAN NGỖNG FOIE D'OIE ENTIER

946.000 đ

 

LARNAUDIE DUCK WHOLE FOIE GRAS PRESERVED 180G

937.600 đ

 

PATE ỨC VỊT JEAN LARNAUDIE FRO

81.200 đ

 

PATE GAN HEO

165.000 đ

 

PATE VỊT HENAFF

78.650 đ

 

PATE HEO HENAFF

112.000 đ

 

PATE THỊT HEO 2,5% HENAFF

61.800 đ

 

PATÊ FOIE JEAN FLOC'H

29.800 đ

 

PATÊ VOLAILLE JEAN FLOC'H

29.800 đ