THỊT ĐÓNG HỘP

PATE GAN HEO CON HEO VÀNG

33.000 đ

 

PATE VỊT HENAFF

78.650 đ

 

THỊT HEO RILLETTES HENAFF 130G

112.000 đ

 

PATE THỊT HEO 2,5% HENAFF 80G

61.800 đ

 

PATE FOIE JEAN FLOC'H 78G

29.800 đ

 

PATE JEAN FLOC'H VOLAILLE 78G

29.800 đ

 

PATE RILLETTES JEAN FLOC'H 125G

51.500 đ

 

PATE JAMBON JEAN FLOC'H 130G

47.500 đ

 

PATE FOIE JEAN FLOC'H 130G

43.900 đ

 

PATE CAMPAGNE JEAN FLOC'H 130G

43.900 đ

 

PATE CAMPAGNE JEAN FLOC'H 78G

29.800 đ

 

PATE LUNCHEO MEAT JEAN FLOC'H 200G

52.800 đ