CÁC LOẠI SỐT   :  Sốt Ướp

SỐT HARISA

69.000 đ

 

SỐT MAE PRANOM RED CURRY PASTE

18.500 đ

 

LUMLUM ORGANIC RED CURRY PASTE WITH COCONUT CREAM & SWEET BA

69.300 đ

 

GIA VỊ NẤU MASSAMAN NƯỚC CỐT DỪA LÁ CHANH HỮU CƠ LUMLUM

78.100 đ

 

GIA VỊ NẤU TOMYUM NƯỚC CỐT DỪA LÁ CHANH HŨU CƠ LUMLUM

60.500 đ

 

LUMLUM GIA VỊ NẤU CÀ RI XANH NƯỚC CỐT DỪA, HÚNG QUẾ HỮU CƠ

69.300 đ

 

GIA VỊ CÀ RI CAY JAWA

149.400 đ