CÁC LOẠI SỐT   :  Sốt Ướp

NƯỚC SỐT HP ORIGINAL SAUCE

88.000 đ

 

SỐT LEA & PERRINS WORCESTERHIRE

141.000 đ

 

SỐT LEA & PERRINS WORCESTERSHIRE SAUCE

65.835 đ

 

SỐT CAY NỒNG MEXICAN VALENTINA

105.600 đ

 

SỐT CAY MEXICAN VALENTINA                   

105.600 đ

 

SỐT CÀ CHUA CASTELLO

43.000 đ

 

ỚT BẰM VỊ HẢO

18.500 đ

 

SỐT COLAVITA PESTO

129.000 đ

 

ỚT SA TẾ VỊ HẢO

12.600 đ

 

MAE PRANOM YELLOW CURRY PASTE

18.500 đ

 

MAE PRANOM TOM YUM PASTE

20.400 đ

 

GIA VỊ TOM YUM MAE PRANOM

44.700 đ