RAU CỦ ĐÓNG HỘP   :  Đậu Hầm

ĐẬU SỐT BBQ HEINZ

65.900 đ

 

ĐẬU ĐỎ HẦM CASTELLO

28.700 đ

 

BẮP SẤY KHÔ CRYSTAL

38.088 đ