RAU CỦ   :  RAU CỦ ĐÓNG HỘP

OLIU NGÂM CẢ QUẢ CRESPO

63.500 đ

 

OLIU XANH NGÂM

65.800 đ

 

OLIVE XANH CÓ NHÂN FIGARO

81.675 đ

 

OLIU XANH LÁT LA PEDRIZA

68.500 đ

 

OLIU ĐEN LÁT LA PEDRIZA

69.900 đ

 

OLIVE XANH TÁCH HẠT FIGARO

81.675 đ

 

OLIU XANH TÁCH HẠT

62.100 đ

 

QUẢ OLIU ĐEN TÁCH HẠT LA PEDRIZA

68.100 đ

 

QUẢ OLIU XANH NGUYÊN HẠT LA PEDROZA

61.900 đ

 

OLIVE XANH NGÂM DẦU VỚI SỐT PIMIENTO CRESPO

73.600 đ

 

CRESPO GREEN OLIVES WITH ANCHOVY STUFFING

59.700 đ

 

OLIU ĐEN NGUYÊN HẠT FRAGATA

45.458 đ