Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU CÔ VE

17.883 đ

 

ĐẬU HÀ LAN (G)

56.820 đ

 

ĐẬU QUE NICO

31.920 đ

 

ĐẬU HÀ LAN

41.960 đ

 

ĐẬU ĐŨA

23.940 đ

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

35.200 đ

 

ĐẬU BẮP

17.340 đ

 

BẮP NON

14.775 đ

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

36.500 đ