RAU ĂN QUẢ  :  Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU QUE

51.520 đ

 

ĐẬU PETITS POIS

42.000 đ

 

ĐẬU ĐŨA

23.940 đ

 

ĐẬU BẮP XANH

24.000 đ

 

ĐẬU BẮP

13.500 đ

 

BẮP NON

14.400 đ