Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU CÔ VE

17.883 đ

 

ĐẬU ĐŨA (G)

56.820 đ

 

ĐẬU QUE GO (G)

24.000 đ

 

ĐẬU QUE NICO

31.920 đ

 

ĐẬU HÀ LAN

41.960 đ

 

ĐẬU HÀ LAN

45.940 đ

 

ĐẬU ĐŨA

23.940 đ

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

35.200 đ

 

ĐẬU BẮP GO

24.000 đ

 

ĐẬU BẮP

17.340 đ

 

BẮP NON

14.775 đ

 

HẠT SEN TƯƠI

36.790 đ