Xà Lách

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

13.780 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.600 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

19.680 đ

 

XÀ LÁCH REX

17.250 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

15.660 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

16.920 đ

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

15.660 đ

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP NAM EURO

38.700 đ