Xà Lách

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

14.488 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

21.192 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

21.083 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

21.278 đ

 

XÀ LÁCH REX

18.651 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

19.245 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

16.932 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

18.294 đ

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

16.932 đ

 

XÀ LÁCH MỠ CẦU ĐẤT

19.890 đ