Rau Cải

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

46.850 đ

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

27.740 đ

 

RAU CẢI XANH MINI           

16.080 đ

 

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

36.500 đ

 

CẢI NGỌT ECO

20.700 đ

 

CẢI KALE NICO YASAI

33.700 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY

35.600 đ

 

RAU CHÂN VỊT

20.975 đ

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

35.500 đ