Rau Cải

CẢI NHẬT MIZUNA C.U

41.800 đ

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

49.600 đ

 

CẢI THẢO CẦU ĐẤT

23.500 đ

 

CẢI THÌA CAO SẢN (G)

15.000 đ

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

29.400 đ

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

53.000 đ

 

CẢI XOĂN KALE

26.500 đ

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

37.700 đ

 

RAU CẢI XANH MINI           

17.000 đ

 

CẢI NGỌT HV

28.000 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY (RAU CHÂN VỊT)

37.800 đ

 

RAU CHÂN VỊT

21.200 đ