Rau Cải

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

46.850 đ

 

CẢI THÌA CAO SẢN (G)

14.360 đ

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

27.740 đ

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

50.000 đ

 

CẢI XOĂN KALE

24.925 đ

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

35.500 đ

 

RAU CẢI XANH MINI           

16.080 đ

 

CẢI NGỌT HV

26.250 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY (RAU CHÂN VỊT)

35.600 đ

 

RAU CHÂN VỊT

20.975 đ

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

35.500 đ

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

36.500 đ