Rau Cải

CẢI NHẬT MIZUNA C.U

42.636 đ

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

50.654 đ

 

CẢI BÓ XÔI RRFARN 100G

56.000 đ

 

CẢI THÌA CAO SẢN (G)

15.526 đ

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

29.992 đ

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

54.050 đ

 

CẢI XOĂN KALE

26.949 đ

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

38.400 đ

 

CẢI NGỌT HV

28.382 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY (RAU CHÂN VỊT)

38.491 đ

 

RAU CHÂN VỊT

21.548 đ

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

38.400 đ