Bông Cải

BÔNG CẢI XANH

21.440 đ

 

BÔNG CẢI SAN HÔ (G)

48.750 đ

 

BÔNG CẢI TRẮNG

42.450 đ