Bông Cải

BÔNG CẢI XANH

21.440 đ

 

BÔNG CẢI SAN HÔ

97.500 đ

 

BÔNG CẢI TRẮNG

42.450 đ