Khoai Các Loại

KHOAI TÂY TÍM MỸ

48.900 đ

 

KHOAI MÔN

39.900 đ

 

KHOAI TÂY BABY

32.200 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG MỸ

46.000 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG

39.200 đ

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

82.400 đ

 

KHOAI LANG MẬT CD

68.000 đ

 

KHOAI LANG NHẬT CD

59.300 đ

 

KHOAI LANG NHẬT

36.250 đ

 

KHOAI SỌ

32.450 đ