RAU CỦ   :  RAU CỦ ĐÓNG HỘP

BẮP SẤY KHÔ CRYSTAL

38.088 đ

 

KIM CHI CẢI THẢO CHAY HỘP ONGKIM'S

42.700 đ

 

CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S

42.700 đ

 

CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S

13.900 đ

 

GỪNG HỒNG HIKARI SHO

49.000 đ

 

KIM CHI SU HÀO ÔNG KIM

42.700 đ

 

KIM CHI BẮP CẢI THẢO ÔNG KIM

13.900 đ

 

GỪNG HỒNG GARI

43.800 đ

 

CỦ HÀNH COCKTAIL NGÂM FRAGATA

72.500 đ

 

HÀNH CỦ NGÂM FALLOT

165.800 đ