RAU CỦ ĐÓNG HỘP

ĐẬU GÀ HỮU CƠ HẦM KIỂU MA RỐC EDEN 560G

172.000 đ

 

CÀ CHUA XANH NGUYÊN TRÁI NGÂM LA COSTENA 794G

117.900 đ

 

CÀ CHUA BI MAZZA ĐÓNG HỘP 400G

45.600 đ

 

ĐẬU NÀNH LÊN MEN NATTO 45G (3 HỘP)

66.500 đ

 

ĐẬU LĂNG HỮU CƠ HẦM CÀ RI KIỂU ẤN EDEN 560G

172.000 đ

 

OLIU XANH NHỒI ỚT NGỌT PIMIENTO CRESPO 935ML

159.700 đ

 

ĐẬU CANNELLINI CASA R. 400G

68.900 đ

 

BẮP CẢI MUỐI ĐỨC HỮU CƠ CLEARSPRING 360G

320.000 đ

 

ĐẬU HỮU CƠ HẦM KIỂU MEXICO EDEN 560G

159.000 đ

 

ỚT JALAPENOS CAY NỒNG CASA FIESTA 340G

97.500 đ

 

OLIU ĐEN KHÔNG HẠT CRESPO 425ML

69.700 đ

 

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC MAZZA 400G

48.300 đ