RAU CỦ   :  RAU ĂN LÁ

BẮP CẢI TRÁI TIM

12.960 đ

 

BẮP CẢI TÍM

39.700 đ

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

53.850 đ

 

CẢI THẢO

13.200 đ

 

MĂNG TÂY XANH

76.410 đ

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.390 đ

 

XẠ HƯƠNG

13.020 đ

 

LÁ XÔ THƠM

8.100 đ

 

RAU HÚNG LỦI

8.370 đ

 

QUẾ TÂY XANH DLG

5.728 đ

 

HÚNG QUẾ TÂY

21.000 đ

 

QUẾ TÂY

21.000 đ