RAU CỦ   :  RAU ĂN LÁ

CẢI BÓ XÔI TRẮNG

21.000 đ

 

CẢINGỌT NICO YASAI

35.500 đ

 

CẢI XOONG

15.600 đ

 

RAU DỀN

23.700 đ

 

RAU MUỐNG ECO

20.700 đ

 

RAU MUỐNG BABY

21.900 đ

 

RAU NGÓT ECO

13.800 đ

 

RAU MÁ

21.900 đ

 

BÔNG CẢI XANH

19.480 đ

 

BÔNG CẢI SAN HÔ

97.500 đ

 

BÔNG CẢI TRẮNG

39.500 đ

 

BẮP CẢI TRẮNG

6.875 đ