RAU CỦ   :  RAU ĂN LÁ

XÀ LÁCH FRILL LET

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

8.740 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.520 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ

19.680 đ

 

XÀ LÁCH REX

13.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

13.000 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

13.000 đ

 

XÀ LÁCH ĐỎ OAKLEAF

13.400 đ

 

RAU ROCKET

24.800 đ