RAU CỦ ĐÓNG HỘP   :  Kim Chi

KIM CHI CẢI THẢO CHAY HỘP ONGKIM'S

42.700 đ

 

CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S

42.700 đ

 

CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S

13.900 đ

 

KIM CHI SU HÀO ÔNG KIM

42.700 đ

 

KIM CHI BẮP CẢI THẢO ÔNG KIM

13.900 đ