Khoai Các Loại

KHOAI LANG MẬT CẦU ĐẤT 500G

28.900 đ

 

KHOAI TÂY TÍM MỸ

51.900 đ

 

KHOAI MÔN

42.300 đ

 

KHOAI MÔN GỌT VỎ S.T 400G

31.694 đ

 

KHOAI TÂY BABY

34.000 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG MỸ

48.700 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG

41.500 đ

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

87.300 đ

 

KHOAI LANG MẬT CD

72.000 đ

 

KHOAI LANG NHẬT CD

62.800 đ

 

KHOAI LANG NHẬT

38.500 đ

 

KHOAI SỌ

34.400 đ