KEM, BƠ & PHÔ MAI

BƠ MẶN EMBORG 200G

147.300 đ

 

PHÔ MAI CHEVRE BUCHE (G)

117.950 đ

 

PHÔ MAI LÁT AMERICAN CHEDDAR F.I.D.M 45% EMBORG 200G

89.300 đ

 

BƠ MẶN ANCHOR 250G

114.260 đ

 

BƠ LẠT ANCHOR 227G

114.260 đ

 

BƠ LẠT PRESIDENT 250G

149.600 đ

 

BƠ MẶN ELLE & VIRE 200G

93.600 đ

 

BƠ MẶN ELLE & VIRE 200G

59.860 đ

 

BƠ LẠT ELLE & VIRE 200G

93.600 đ

 

BƠ LẠT DẠNG KEM PRESIDENT

51.500 đ

 

BƠ MẶN 82% BÉO DẠNG ỐNG TRÒN ELLE & VIRE 250G

139.600 đ

 

BƠ LẠT TRÒN CAO CẤP 82% BÉO ELLE & VIRE 250G

139.600 đ