Chocolate

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ RICH DARK 71% CACAO C&L  

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ LỰU 70% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ -PANAMA 80% CACAO C&L

154.200 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CAM 65% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ - CREAMY DARK 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CÀ PHÊ 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

SÔ CÔ LA NHÂN CÀ PHÊ ESPRESSO RITTER SPORT 100G

59.800 đ

 

CHOCOLATE RƯỢU ANTHON BERG

918.700 đ

 

SOCOLA SILVESTER-EISKONFEKT RIEGELEIN 250G

189.700 đ

 

SOCOLA ĐEN 50% CACAO RITTER SPORT 100G

48.600 đ

 

CHOCOLATE SỮA HERSHEYS

219.400 đ

 

CHOCOLATE NHÂN NHO VÀ QUẢ PHỈ RITTER SPORT

48.600 đ