ĐẬU ĐỎ

ĐẬU THẬN ĐỎ MC KENZIE'S 375G

124.000 đ

 

ĐẬU ĐỎ

97.300 đ

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

36.000 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

42.700 đ

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ LUMLUM 250G

67.000 đ