Đậu

ĐẬU TRẮNG BI PMT 450G

34.500 đ

 

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

33.504 đ

 

ĐẬU XANH CÀ PMT 450G

32.832 đ

 

ĐẬU VÁN PMT 450G

45.600 đ

 

ĐẬU XANH KHÔNG VỎ PMT 450G

34.368 đ

 

ĐẬU NÀNH GIỐNG MIÊN PMT 450G

24.800 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

113.188 đ

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S 375G

141.602 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ MC KENZIE'S 375G

119.040 đ

 

ĐẬU VÀNG TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

101.024 đ

 

HỖN HỢP ĐẬU MCKENZIE'S 500G

97.158 đ

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

81.653 đ