CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Nui

NUI XOẮN FUSILLI ĐẬU HÀ LAN XANH DIÊM MẠCH KHÔNG GLUTEN HỮU

262.000 đ

 

NUI XOẮN FUSILLI ĐẬU LĂNG ĐỎ GẠO LỨT KHÔNG GLUTEN HữU CƠ

262.000 đ

 

NUI XOẮN DIÊM MẠCH, GẠO HỮU CƠ QUINUA REAL

127.400 đ

 

NUI DIÊM MẠCH, GẠO HỮU CƠ QUINUA REAL

127.400 đ

 

NUI ORGRAN RICE & CORN SPAGHETTI NOODLE

68.900 đ

 

NUI LÁ NHỎ TỪ GẠO & BẮP ORGRAN

109.800 đ

 

NUI ORGRAN RICE & CORN MACARONI

69.600 đ

 

NUI ORGRAN MULTIGRAIN PASTA WITH QUINOA SPIRALS

109.800 đ

 

NUI ORGRAN MULTIGRAIN PASTA WITH AMARANTH SPIRALS

114.800 đ

 

NUI ORGRAN CORN & VEGETABLE SHELLS

68.900 đ

 

NUI ORGRAN BUCKWHEAT SPIRALS

82.600 đ

 

NUI HÌNH THÚ FARM ANIMAL RICE & CORN VEGETABLE PASTA

98.700 đ