Bún, Miến, Phở Khô

MIẾN KHÔ OTTOGI 300G

87.500 đ

 

HỦ TIẾU HỮU CƠ 250G

65.400 đ

 

BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 250G

198.000 đ

 

BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 250G

198.000 đ

 

BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

27.500 đ

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

29.500 đ

 

HỦ TIẾU KHÔ BAMBOO TREE 400G

25.500 đ

 

BÚN TƯƠI BAMBOO TREE 400G

29.500 đ

 

MIẾN SONG THẰN

139.000 đ

 

PHỞ HỮU CƠ 250G

64.500 đ

 

MIẾN KHÔ OTTOGI 500G

132.800 đ

 

MỲ QUẢNG DUY ANH 400G

29.600 đ