GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  GIẤM

GIẤM VANG TRẮNG MAILLE

109.000 đ

 

GIẤM BALSIMIC ACETO BALSAMICO DEL DUCA

275.800 đ

 

GIẤM BALSIMIC ACETO BALSAMICO

241.700 đ

 

GIẤM TÁO ĐỎ SANGSANG

149.000 đ

 

GIẤM ĐỎ PHÚC BỒN TỬ BEAUFOR

139.000 đ

 

GIẤM VANG TRẮNG BEAUFOR

146.000 đ

 

GIẤM VANG ĐỎ BEAUFOR

126.000 đ

 

GIẤM FALLOT XERES 7%

317.900 đ

 

DẤM TÁO HEINZ

59.900 đ

 

GIẤM TRẮNG HEINZ

49.900 đ

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 946ML

417.500 đ

 

GIẤM SUSHI VỊ NGỌT DỊU

162.000 đ