GIA VỊ KHÔ   :  Tiêu

TIÊU ĐEN TIÊN PHƯỚC

129.606 đ

 

TIÊU ĐEN KIRUM KAMPOT

119.000 đ

 

TIÊU HỒNG

89.400 đ

 

TIÊU XANH TƯƠI

14.200 đ