GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  GIA VỊ KHÔ

Đá Muối Núi ALPS Naturata 100g

172.500 đ

 

ĐINH HƯƠNG KHÔ HỮU CƠ PLANET (JAR)

136.900 đ

 

XẠ HƯƠNG KHÔ HỮU CƠ PLANET (JAR)

87.600 đ

 

LÁ NGUYỆT QUẾ KHÔ PLANET ORGANIC (JAR)

87.600 đ

 

GIA VỊ HỖN HỢP HỮU CƠ PLANET

109.000 đ

 

GIA VỊ TỔNG HỢP HỮU CƠ PLANET (JAR)

87.600 đ

 

XÔ THƠM HỮU CƠ PLANET(JAR)

98.760 đ

 

PLANET GRANULES

118.500 đ

 

BỘT GIA VỊ HỮU CƠ HỖN HỢP PLANET

129.700 đ

 

LÁ MÙI KHÔ HỮU CƠ PLANET

87.600 đ

 

BỘT NHỤC ĐẬU KHẤU HỮU CƠ PLANET

139.000 đ

 

BỘT NGHỆ HỮU CƠ PLANET

159.000 đ