Đậu

ĐẬU TRẮNG BI PMT 450G

34.500 đ

 

ĐẬU ĐEN ĐÀ LẠT PMT 450g

34.900 đ

 

ĐẬU XANH CÀ PMT 450G

34.200 đ

 

ĐẬU VÁN PMT 450G

45.600 đ

 

ĐẬU XANH KHÔNG VỎ PMT 450G

35.800 đ

 

ĐẬU NÀNH GIỐNG MIÊN PMT 450G

24.800 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

117.904 đ

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S 375G

147.502 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ MC KENZIE'S 375G

124.000 đ

 

ĐẬU VÀNG TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

105.200 đ

 

HỖN HỢP ĐẬU MCKENZIE'S 500G

101.175 đ

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

85.037 đ