VEGETABLES  :  VEGETABLES

RRFARN FRILL LETTUCE

49.500 đ

 

RC CAROL SALAD

11.520 đ

 

RC ICEBERG

13.400 đ

 

ROMAINE HEAD

19.600 đ

 

NICO ORGANIC SAW-LEAF

10.575 đ

 

RC FINE FRISSEE

19.500 đ

 

GREEN CORAL

19.680 đ

 

ENDIVE 100G

46.850 đ

 

RC REX SALAD (g)

13.800 đ

 

RC SALANOVA GREEN OAKLEAF

17.800 đ

 

RC GREEN OAKLEAF

15.660 đ

 

RC GREEN LOLLO

16.920 đ