Herbs

SPRING ONION (G)

6.285 đ

 

NICO ORGANIC SAW-LEAF

10.575 đ

 

NICO YASAI MIX HERBS

27.850 đ

 

NICO YASAI SHISO

16.890 đ

 

NICO ORGANIC LEEK

21.250 đ

 

GG ROSEMARY (G)

25.870 đ

 

DLG ROSEMARY LEAVES

14.925 đ

 

ROSEMARY

12.660 đ

 

RC OREGANO (G)

9.950 đ

 

ORGANIC SPRING ONION (G)

5.870 đ

 

RC SAGE (G)

5.970 đ

 

RC THYME (G)

7.590 đ