VEGETABLES   :  Herbs

NICO ORGANIC SAW-LEAF

10.575 đ

 

NICO ORGANIC LEEK

2.125 đ

 

ORGANIC SPRING ONION

3.522 đ

 

RC CHOCOLATEMINT

6.390 đ

 

GG THYME

13.020 đ

 

SAGE

8.100 đ

 

TRA QUE SPEARMINT

8.370 đ

 

DLG GREEN BASIL 

5.728 đ

 

J-GREEN BASIL

21.000 đ

 

BASIL

21.000 đ

 

CELERY

13.100 đ

 

J-CURLY PARSLEY

21.000 đ